Systemy operacyjne
 
Kod kursu:
 INEK 016[W], INEK 033[L]
 Autor przedmiotu: dr inż. Dariusz Caban
 Zespół dydaktyczny: 

 dr inż. Henryk Maciejewski

 dr inż. Katarzyna Nowak
 dr inż. Marek Woda

 

 
Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
20110

 

 

 

Opis kursu:

 

Budowa i funkcje systemów operacyjnych. System plików. Procesy i ich przełączanie. Organizacja pamięci. Pamięć wirtualna. Synchronizacja i komunikowanie się procesów. Wykład oparty na przykładzie systemu operacyjnego Unix, z uwzględnieniem również systemów plików FAT i NTFS.

Celem zajęć laboratoryjnych jest praktyczna nauka tworzenia skryptów oraz tworzenia programów wielowątkowych w oparciu o bibliotekę phtreads.

 

Systemy operacyjne I - wykład do przedmiotu.

Systemy operacyjne II - zajęcia laboratoryjne i projektowe, realizowane w semestrze następnym (po wykładzie).

Egzamin na zakończenie drugiego semestru z materiału obejmującego wykład i labioratorium (wymagany wpis na Systemy operacyjne 2 - wykład).

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 • Ogólna budowa systemu operacyjnego : podsystemy, funkcje systemowe, powłoka, klasyfikacja systemów
 • System plików - organizacja pamięci bezpośredniego dostępu, koncepcja pliku, mapy alokacji, fragmentacja, buforowanie
 • System plików - struktura katalogów
 • Systemy plików FAT, VFAT i NTFS
 • System plików Unix (alokacja, katalogi, inode'y, superblok)
 • Funkcje jądra systemu Unix obsługujące buforowanie i systemy plików
 • Pojęcia procesu i wątku, kontekst, stan procesu, algorytmy zarządzania procesami
 • Zarządzanie procesami w systemie Unix
 • Hierarchia procesów, tworzenie, kończenie, sygnały
 • Zarządzanie pamięcią operacyjną: obraz pamięci procesu, segmentacja i stronicowanie, fragmentacja pamięci
 • Pamięć wirtualna, algorytm stronicowania na żądanie (demand paging)
 • Zarządzanie pamięcią w systemie Unix
 • Mechanizmy synchronizacji i komunikacji między procesami, semafory Dijkstry
 • Blokady: warunki występowania, wykrywanie, usuwanie

 

Literatura podstawowa (wykład):

 • A.Silberschatz, J.L.Peterson, P.B.Galvin, Podstawy systemów operacyjnych, WNT

 

Literatura uzupełniająca (wykład):

 • M.J. Bach, Budowa systemu operacyjnego UNIX, WNT
 • A.S.Tanenbaum, Operating System: Design and Implementation, Prentice Hall
 • M. Beck, Linux kernel: jądro systemu, Wyd. RM.

 

Literatura podstawowa (laboratorium i projekt):

 • Siever, E.: Linux - podręcznik użytkownika
 • Wall, Larry i inni: Perl - programowanie, obejmuje Perl 5
 • Christiansen T.: Perl receptury
 • Gray J.S.: Arkana: Komunikacja między procesami w Unixie