Prof. dr inż. hab. Czesław Smutnicki
   
pokój:   213, C3

telefon: 320 32 81

e-mail: Czeslaw.Smutnicki(at)pwr.edu.pl
 
Przebieg pracy naukowej:
 • mgr inż.: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, 1978
 • dr inż.: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Automatyka i Robotyka, 1981
 • dr hab.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Automatyka i Robotyka, 1998
 • prof. (tytuł): Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Nauki Techniczne, 2005
Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują m.in.:
 • teorię i technikę optymalizacji,
 • teorię i praktykę szeregowania zadań,
 • optymalizację i sterowanie w dyskretnych procesach produkcyjnych,
 • systemy JIT,
 • teorię i inżynierię algorytmów,
 • zastosowania badań operacyjnych w automatyce,
 • zastosowania komputerów w automatyce,
 • komputerowe systemy wspomagające.
Osiągnięcia:
 • autor lub współautor ponad 130 prac (75 publikacji recenzowanych, w tym 14 w czasopismach z listy filadelfijskie), monografii w j. angielskim, książki w j. polskim oraz rozdziału w monografii zagranicznej.
 • autor lub współautor ponad 50 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • członek licznych komitetów organizacyjnych konferencji zagranicznych i krajowych.
 • posiada ponad 90 cytowań wg Science Citation Index Extended oraz wiele cytowań w książkach zagranicznych. Otrzymał wyróżnienie Highest Quality Rating przyznane przez Anbar Electronic Intelligence za najczęściej cytowaną pracę.
 • recenzent wydawniczy prac dla czasopism międzynarodowych, w tym m.in. dla.: Management Science, Journal of Operational Research Society, European Journal of Operational Research, Journal of Heuristics, International Journal of Production Economics, Operations Research Letters, Information Processing Letters, Annals of Operations Research, Journal of Algorithms, Journal of Scheduling, Journal of Decision Systems,
 • recenzent prac doktorskich,
 • recenzent w konkursach PTI. 
Wybrane projekty:
 • Granty KBN w latach: 1991-92, 1994-95, 1997-99 - główny wykonawca
 • Uczestniczył w realizacji międzynarodowego Kontraktu Badawczego IIASA-PAN, 1991-92.
 • Grant KBN w r. 1997. - kierownik grantu
 • Projekt badawczy 4T11A016240 (2003-2006) - wykonawca
 • Projekt badawczy NN514232237 (2009-2012) - kierownik
 • Projekt badawczy 0027/R/T00/2008/06 (2009-2010) - wykonawca
Wyróżnienia:
 • Wyróżniony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej,
 • Wyróżniony nagrodą (zespołową) MEN, oraz wieloma nagrodami JM Rektora PWr, Dziekana Wydz. Elektroniki PWr, Dyrektora ICT za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej.
 • Wyróżnienie Highest Quality Rating przyznane przez Anbar Electronic Intelligence za najczęściej cytowaną publikację z Management Science z 1996 r.
 • Uzyskał najwyższą ocenę w międzynarodowym projekcie badawczym International Comparative Study in DSS Developement, 1989-1991, pod auspicjami IIASA, Laxenburg, Austria.